昆布

昆布昆布
目录
《中国药典》昆布
《中药大辞典》昆布
《中华本草》《中药大辞典》昆布
《本草纲目》昆布
《本草备要》昆布
《本草便读》昆布
《本草乘雅半偈》昆布
《本草从新》昆布
《本草撮要》昆布
《本草分经》昆布
《本草经集注》昆布
《本草易读》昆布
《本草择要纲目》昆布
《本经逢原》昆布
《得配本草》昆布
《海药本草》昆布
《雷公炮炙论》昆布
《名医别录》昆布
《食疗本草》昆布
《中药炮制》昆布
《新修本草》昆布
《药笼小品》昆布
《药性切用》昆布
《玉楸药解》昆布
《证类本草》昆布
《中药学》昆布
《千金翼方》昆布
《顾松园医镜》昆布
《医学入门》昆布
中药功效分类

《中国药典》:昆布

【拼音名】Kūn Bù

【英文名】THALLUS LAMINARIAE/THALLUS ECKLONIAE

【来源】本品为海带科植物海带Laminaria japonica Aresch.或翅藻科植物昆布(鹅掌菜)Ecklonia kurome Okam.的干燥叶状体。夏、秋二季采捞,晒干。

【性状】海带:卷曲折叠成团状,或缠结成把。全体呈黑褐色或绿褐色,表面附有白霜。用水浸软则膨胀成扁平长带状,长50~150cm,宽10~40cm,中部较厚,边缘较薄而呈波状。类革质,残存柄部扁圆柱状。气腥,味咸。

昆布:卷曲皱缩成不规则团状。全体呈黑色,较薄。用水浸软则膨胀呈扁平的叶状,长宽约为16~26cm,厚约1.6mm;两侧呈羽状深裂,裂片呈长舌状,边缘有小齿或全缘。质柔滑。

【鉴别】(1)本品体厚,以水浸泡即膨胀,表面黏滑,附着透明黏液质。手捻不分层者为海带,分层者为昆布。

(2)取本品约10g,剪碎,加水200ml,浸泡数小时,滤过,滤液浓缩至约100ml。取浓缩液2~3ml,加硝酸 1滴与硝酸银试液数滴,即生成黄色乳状沉淀,在氨试液中微溶解,在硝酸中不溶解。

【炮制】除去杂质,漂净,稍晾,切宽丝,晒干。

【性味】咸,寒。

【归经】归肝、、肾经。

【用法用量】6~12g。

【贮藏】置干燥处。

【摘录】《中国药典》

中药功效分类

《中药大辞典》:昆布

【出处】《吴普本草

【拼音名】Kūn Bù

【别名】纶布(《吴普本草》),海昆布(《山东中药》)。

【来源】为海带科植物海带、或翅藻科植物昆布、裙带菜的叶状体。夏、秋采收,由海中捞出,晒干。

【原形态】①海带

多年生大型褐藻,植物体成熟时成带状,长可达6米以上。根状固着器粗纤维状,由数轮叉状分歧的假根组成,假根末端有吸着盘。其上为圆柱状的短柄,长5~15厘米。柄的上部为叶状体,叶状体幼时呈长卵状,后渐伸长成带状,扁平,长2~6米,宽20~50厘米,坚厚,革质状,中部稍厚,两边较薄,有波状皱褶。生殖期在叶状体两面产生孢子囊。

生于较冷的海洋中,多附生于大干潮线以下1~3米深处的岩礁上。分布山东,辽宁一带沿海地区。目前已有人工养殖。

本植物的根状固着器(海带根)亦供药用,另详专条。

②昆布,又名:面其菜、黑昆布、鹅掌菜。

多年生大型褐藻。根状固着器由树枝状的又状假根组成,数轮重叠成圆锥状,直径5~15厘米。柄部圆柱状或略扁圆形,中实,长8~100厘米,直径10~15毫米,粘液腔道呈不规则的环状,散生在皮层中。叶状体扁平,革质,微皱缩,暗褐色,厚2~3毫米,1~2回羽状深裂,两侧裂片长舌状,基部楔形,叶缘一般有粗锯齿。孢子囊群在叶状体表面形成,9~11月产生游孢子。

生于低潮线附近的岩礁上。分布福建、浙江等沿海地区。

③裙带菜(姚可成《食物本草》)

多年生大型褐藻,植物体长约1~2米,宽可达1米。根状固着器纤维状,叉状分枝,在柄的下端轮生。柄短,近扁圆柱形,直径约10~15毫米。叶状体扁平,棕褐色,柔革质;中央有明显隆起的主肋,两侧较薄,通常形成多数羽状柔软的裂片,裂片边缘有缺刻,有时不分裂,则呈卵形;上面散布许多黑色小斑,全面密生粘液腺。春季在柄的两侧着生木耳状、厚而富含胶质的重叠折皱,内含孢子囊群,产生多数游孢子。

生于低潮线以下1~4米深处的岩石上。分布浙江、福建、辽宁等沿海地区。

【性状】①海带的干燥叶状体,卷曲折叠成团,或缠结成把。全体呈绿褐色或黑褐色,表面附有白霜。用水浸软则膨胀成扁平的带状,长50~150厘米,宽10~50厘米,中部较厚,边缘较薄而呈波状。质厚,革质状而粘滑。用手捻之不分层。残存柄部扁圆柱状。有腥气,味咸。

产于山东、辽宁等地。

②昆布的干燥叶状体,卷曲皱缩成不规则团状。全体呈黑色,表面附有白霜,质较薄。用水浸软则膨胀呈扁平的叶状,长宽均为15~26厘米,厚约1.5毫米。两侧羽状深裂,裂片长舌形,边缘有小齿。质柔滑,用手捻之可剥离为二层。有腥气,味咸。

产福建。

③裙带菜的形态与昆布相似,但全体呈棕绿色,质薄而跪,多已破碎。用水浸软后即膨胀呈扁平的叶状,中央有一筋肋,并溶出大量粘液如琼脂样,极易剥离为二层。气腥,味咸。

产浙江。

以上三种均以整齐、质厚、无杂质者为佳。

【化学成份】海带富含多糖类成分藻胶酸和昆布素、甘露醇、无机盐。干品中20~35%是无机物,水溶性盐中含氧化钾可到40%、碘0.27~0.72%,钙约1.06%、钴约22微克%、氟1.89p.p.m.,又含胡萝卜素0.042~0.77%(干品)、1.229~1.710%(鲜品)、核黄素810微克%、940微克%(二份干品),尚含维生素C、蛋白质、脯氨酸等氨基酸。

昆布含藻胶酸25.6%、粗蛋白9.97%、甘露醇7.21%、灰分26.03%、钾4.92%、碘0.28%。

裙带菜含碘、溴、钙约1.8%、藻胶酸、1,4-噻嗪烷-3-羧酸S-氧化物、核黄素210~1000微克%(二份干品)、维生素B12-0.7微克%(鲜品)、丙氨酸、甘氨酸、脯氨酸、别异亮氨酸等氨基酸、有机酸约1.6%。从甲醇油提物中还分离出亚麻酸甲酯、植物醇、棕榈酸、岩藻甾醇、大褐马尾藻甾醇、无羁萜、黑麦草内酯、甘露醇。

从Laminaria angustata和Ecklonia cava中还分离出海带氨酸另外,在多种海藻中也检出海带氨酸。

【药理作用】①对甲状腺的作用

其作用是由于所含的碘、碘化物引起的。昆布可用来纠正由缺碘而引起的甲状腺机能不足,同时也可以暂时抑制甲状腺机能亢进的新陈代谢率而减轻症状,但不能持久,可作手术前的准备。碘化物进入组织及血液后,尚能促进病理产物如炎症渗出物的吸收。并能使病态的组织崩溃和溶解,故对活动性肺结核一般不用。

昆布中所含之碘,较单纯的碘、碘化钾吸收慢,体内保留时间长,排出也慢。

降压作用

海带氨酸具有降压作用,海带氨酸单枸橼酸盐对麻醉兔静脉注射,可使血压短暂下降,此作用不被阿托品阻断;它不影响闭塞二侧颈总动脉或注射去甲肾上腺素引起之升压反应;在体及离体试验中,它都能抑制心跳振幅,但不影响心跳频率。对平滑肌有较显著的抑制作用,如小肠、支气管等。并能对抗乙酰胆碱、5-羟色胺、氯化钡引起之收缩;在离体鼠小肠上,对抗乙酰胆碱之效力为罂粟碱的0.8%。在离体豚鼠输精管上能增强去甲肾上腺素的作用。对蛙腹直肌之作用很弱。海带氨酸单盐酸盐亦能降压并抑制离体兔肠;但对离体兔心有轻度兴奋作用。

平喘镇咳作用

海带根粗提取液对豚鼠有平喘作用(组织胺法),对大鼠(0.59%二氧化硫法)、猫(电刺激喉上神经法)的咳嗽有一定的镇咳作用。给予中毒量可使动物运动减少、侧卧甚至昏迷而死,与可待因不同。

④其他作用

海藻昆布流浸膏对感染血吸虫尾蚴的家兔,有保护作用(煎剂无效)。以流浸膏2克/公斤在感染后1天开始口服,连续90天,则兔体内血吸虫虫体余存数较对照组显著减少,特别是肝脏病变远较对照组为轻微,正常结构大致保存,仅见少量虫卵结节形成,周围纤维化不显著,尤其是新生虫卵很难找到。小鼠口服海藻、昆布及全蝎蜈蚣等之复方(化癌丹)煎剂,对艾氏腹水癌有抑制作用。昆布素对大鼠的网状肉瘤IRE(腹水型)则并无影响。昆布素为多糖类,其低程度的硫酸化物(每一葡萄糖单位含0.62硫酸根)与肝素相似,有清除血脂作用,但无显著的抗血凝作用,可用于动脉粥样硬化病人。从L.cloustoni中提得的硫酸昆布素M,静脉注射(人)后清除血脂、增加脂蛋白之电泳能力、改变脂蛋白之分布情况皆与肝素相似,唯持续时间较短(4~6小时)。肌肉注射(100毫克)效果不显著,可能由于剂量不够。海带中提取的藻胶酸钠,对动物殷动脉之出血,据云有止血作用。其他作用见"海藻"条。

【炮制】拣去杂质,用水漂净,切成宽丝,晾干。

【性味】咸,寒。

①《吴普本草》:"酸咸,寒,无毒。"

②《本草再新》:"味苦,性寒,无毒。"

【归经】①《要药分剂》:"入胃经。"

②《本草再新》:"入脾经。"

【功能主治】软坚行水。治瘰疬瘿瘤噎膈水肿,睾丸肿痛带下

①《别录》:"主十二种水肿,瘿瘤聚结气,痿。"

②《药性论》:"利水道,去面肿,去恶疮鼠瘘。"

③《本草拾遗》:"主颓卵肿。"

④崔禹锡《食经》:"治九瘘热,热瘅,手脚疼痹,以生啖之益人。"

⑤《本草通玄》:"主噎膈。"

⑥姚可成《食物本草》:"裙带菜,主女人赤白带下,男子精泄梦遗。"

⑦《玉楸药解》:"泄水去湿破积软坚。""清热利水,治气臌水胀,瘰疬瘿瘤,癫疝恶疮,与海藻、海带同功。"

⑧《现代实用中药》:"治水肿,淋疾,湿性脚气。又治甲状腺肿慢性气管炎咳嗽。"

【用法用量】内服:煎汤,1~3钱;或入丸、散。

【注意】脾胃虚寒蕴湿者忌服。

①《食疗本草》:"下气,久服瘦人。"

②《品汇精要》:"妊娠亦不可服。"

③《医学入门》:"胃虚者慎服。"

【附方】①治瘿气结核,癳癳肿硬:昆布一两(洗去成味)。捣罗为散。每用一钱,以绵裹于好醋中浸过,含咽津觉药味尽,即再含之。(《圣惠方》)

②治颈下卒结囊,渐大欲成瘿:昆布、海藻等分。末之,蜜丸如杏核大,含,稍稍咽汁,日四、五。(《肘后方》)

③治瘿气初结,咽喉中壅闷,不治即渐渐肿大:槟榔三两,海藻二两(洗去咸),昆布三两(洗去咸水)。上药,捣罗为末,炼蜜和丸,如小弹子大,常含一丸咽津。(《圣惠方》)

④治气瘿,胸膈满塞,咽喉项颈渐粗:昆布二两(洗去咸汁),通草一两,羊靥二具(炙),海蛤一两(研),马尾海藻一两(洗去咸汁)。上五味,蜜丸如弹子,细细含咽汁。忌生菜、热面、炙肉、蒜、笋。(《广济方》昆布丸

⑤治膈气噎塞不下食:昆布(洗净,焙,末)一两,桩杵头细糠一合,共研。用老牛涎一合,生百合汁一合,慢煎入蜜搅成膏,与末杵丸,如芡实大。每服一丸,含化咽下。(《圣济总录》昆布方)

⑥治气,膀胱急妨,宜下气:昆布一斤,白米泔汁浸一宿,洗去咸味,以水一斗,煮令向熟,擘长三寸、阔四、五分,仍取葱白一握,二寸切断擘之,更合熟煮令昆布极烂,仍下盐、酢、豉、糁调和,一依臛法,不得令咸酸,以生姜橘皮、椒末等调和,宜食粳米饭、粳米粥,海藻亦依此法,极下气,大效,无所忌。(《广济方》昆布臛法

【各家论述】①《本草经疏》:"昆布,咸能软坚,其性润下,寒能除热散结,故主十二种水肿、瘿瘤聚结气、瘘。东垣云:瘿坚如石者,非此不除,正咸能软坚之功也。详其气味性能治疗,与海藻大略相同。"

②《本草汇》:"昆布之性,雄于海藻,噎症恒用之,盖取其祛老痰也。"

【摘录】《中药大辞典》

中药功效分类

《中华本草》《中药大辞典》:昆布

【出处】出自《吴普本草》。

本草纲目》:按《吴普本草》纶布一名昆布,则《尔雅》所谓纶似纶,东海有之者,即昆布也。纶音关,青丝绶也,讹而为昆耳。陶弘景以纶为青苔、紫菜辈,谓组为昆布。陈藏器又谓纶、组是二种藻,不同如此。昆布生登、莱者,搓如绳索之状,出闽、浙者,大叶似菜。盖海中诸菜,性味相近,主疗一致,虽稍有不同,亦无大异也。

【拼音名】Kūn Bù

【英文名】Kelp, Tangle

【别名】纶布、海昆布

【来源】药材基源:为海带科(昆布科)植物昆布及翅藻科植物黑昆布、裙带菜的叶状体。

拉丁植物动物矿物名:Laminaria japonica Aiesch.[L.ochotensis Miyabe];Ecklonia kurome Okam.;Undaria pinnatifida(Harv.)Sur.

采收和储藏:夏、秋采收,由海中捞出,晒干。

【原形态】1.昆布 藻体橄榄褐色,干后为暗褐色。成熟后革质呈带状,一般长2-6m,宽20-50cm,在叶片中央有两条平行纵走的浅沟,两沟中间较厚的部分为“中带部”,厚度约2-5mm,两侧边缘渐薄,且有波状皱褶,叶片基部楔形,厚成阶段则为扁圆形,下有一圆柱形或扁圆形的短柄,长5-15cm,柄和叶片内部均由髓部、皮层及表皮层组成。在外皮层内有粘液腔,腔内有分泌细胞,可分泌粘液至叶体表面,构成胶质层,使藻体粘滑而起保护作用。髓部由许多藻丝组成,藻丝细胞一端膨大呈喇叭管状。藻体幼龄期叶面光滑,小海带期叶片出现凹凸现象。一年生的藻体叶片下部,通常即能见到孢子囊群生长,呈近圆形斑块状;二年生的藻体几乎在全部叶片上都长出孢子囊群。固着器为叉状分枝的假根所组成。孢子成熟期秋季。

2.黑昆布 藻体暗褐色至深褐色,革质,高30-100cm或更多。叶状体扁平宽大,中部稍厚,自其两侧一至二回羽状深裂,裂片长舌状或更长一些,略有皱,边缘一般均具粗锯齿。叶柄茎状,呈圆柱形或略扁,长4-12cm,直径3-8mm。藻体的皮层细胞中有粘液腔道作环状排列,为1-2层。髓部由不定走向的喇叭管丝组成。游孢子囊群于成熟的叶状体中央部分和侧生的裂片表面形成。固着器由二叉式分枝的假根组成。孢子囊初夏形成,孢子秋季成熟。

3.裙带菜 藻体黄褐色,软革质,高1-2m,宽50-100cm,叶状体扁平,中部有明显隆起的中肋,两侧渐薄柔软,形成多数羽状裂片,或呈大小不齐的缺刻,但无锯齿。叶面上散布许多黑色小斑点,为粘液细胞向表皮的开口处。成熟时,在下面叶柄两侧生有木耳状重叠褶皱的孢子叶,粘滑肉厚,其上密生孢子囊。叶柄下端为叉状分枝的假根所组成的固着器。

【生境分布】生态环境:1.一般生长于大干潮线以下1-3m的岩礁上。

2.生长于水肥、流急的低潮线附近或自大干潮线至7-8m深处的岩礁上。

3.生长于浪不太大、水质肥沃的海湾内,大干潮线下1-5m处的岩礁上。

资源分布:1.自然生长的分布范围,我国限于辽东和山东两个半岛的肥沃海区。人工养殖已推广到浙江、福建、广东等地沿海。但为冷温带性种类。

2.我国分布于浙江、福建沿海。为暖温带性种类。

3.我国裙带莱可分为两型:北海型(forma distans Miyabe et Okam.)藻体较为细长,羽状裂缺接近中肋,孢子叶距叶部有相当的距离。生长在大连、山东沿海。南海型(forma typica Yendo)恰好相反,即体形较短,羽状裂缺较浅,孢子叶接近叶部。浙江嵊泗列岛海域自然生长,即属此型。

【栽培】生物学特性 昆布原为冷水性海藻。其生长温度为0~13℃,以2~7℃为最适温度。昆布进行光合作用需有足够的光能,并从海水中吸收营养,由于海水混浊或透明度不同,适宜生长的水层也有深浅之别,深者在大于潮线下2~3m,浅者在水面下lm深处(在海水中追施氮、磷肥能提高昆布产量)。流速大的海区生长良好,反之生长很慢且易染病害。一般流速在50~80cm/s 较适宜。

昆布是一种有明显世代交替的植物,藻体宝子囊释放游动孢子,萌发后形成配子体,配子体的卵囊和精囊结合形成合子,合子萌发产生幼孢子体,幼孢子体经无性繁殖即为昆布。

养殖技术 昆布苗虽有多种,但6~7月份培育的夏苗,是我国昆布养殖的主要苗源。在昆布养殖海区选择岩礁底、无污染的海区修建有制冷系统、从大海抽水净化的供水系统,和能调节光照的玻璃房结构的育苗室。我国南北方气温差异较大,故应在6~8月份,水温上升到23℃以前采好孢子。从海上选择叶片平直、宽大、厚实、健壮、颜色深褐、孢子羹多而成熟度适中、没有腐烂的个体作种昆布,搬到室内水中继续培育。水温保持在13~18℃之间,自然光照,追施氮400mg/m3、磷520mg/m3等,经14d叶表面产生孢子囊群。为了使其大量放散游孢子,可将种昆布悬挂在阴凉处阴干2~4h,投入水池,水温20~22℃,刺激其放散出游孢子,并能附着在用竹或棕绳制作的生长基上,然后进行培育。培育水温在10℃以下,每日保持10h以上光照时间,根据不同生长阶段通过遮光设备调节光量,由500lx提高到3000lx。育苗期施肥量,初期氮3xl0一6、磷0.15x10一6,中期氮4×l0一6、磷0.2×l0一6,后期氮5×10一6、磷0.15×l0一6。定期更换一部分海水,并保持一定的流速,使每小时更换水量能达到1/6~1/3,保持水质清洁。经100d左右,幼苗长到1~2cm长时,移到海上暂养,应及时遮帘、施肥和调节水层,使苗长到10~15cm时即可夹苗,采用“大把摇拔”的方法剔苗后,将苗夹于1.5~2m长的夹苗绳上。单棵夹苗棵距2.5~3cm,簇夹2~3棵苗为一簇,簇距5~7cm,然后将苗绳挂在筏子上,可采用垂养、平养、斜面养三种形式。

病虫客防治苗期 主要有绿烂病、白烂病等病害,通过掌握适当的孢子附着的密度(不能过大),提高光照,加强洗刷,用0.05%或0.01% 硫酸铵浸泡,都能起到防治效果。在养育期间,初期注意密养,长到1m左右时进行稀疏,并根据昆布不同生长期,采用调节光强度,冲洗浮泥,泼洒硝酸铵、硫酸铵等化肥,调节水层等措施,防治绿烂、白烂、点状白烂病。

【性状】性状鉴别 (1)昆布 卷曲折叠成团状或缠结成把。全体呈绿褐色或黑褐色,表面附有白霜。用水浸软后展开成扁平长带状,长50-150cm,宽10-40cm,中央较厚,边缘较薄而呈波状。类革质,残存柄部扁圆柱形。气腥,味咸。

(2)黑昆布 片部卵形或扁圆形,1-2次羽状深裂,裂片长舌状,边缘有疏齿或全缘。气腥,味咸。水浸泡,手捻分层。

(3)裙带菜 片部1次羽状深裂,中央有隆起的中肋。气腥,味咸。以片大、体厚、色青绿者为佳。

品质标志 《中华人民共和国药典》1995年版规定:以干燥品计算,昆布含碘(I)不得少于0.35%,黑昆布含碘(I)不得少于0.20%。

【化学成份】1.昆布 含多糖化合物,主要有三种:一种是褐藻酸盐(alginate),系褐藻酸(alginic acid)及其钠、钾、铰、钙盐等,褐藻酸是β-1,4结合的D-甘露糖醛酸(D-mannuronic acid)和α-1,4结合的L-古罗糖醛酸(L-guluronic acid)的聚合物;其次为岩藻依多糖(fucoidan),系含硫酸根、岩藻糖(fucose)和其他组分的多糖化合物;第三是海带淀粉(laminarin),系β-1,3葡聚糖(β-1,3glucan)的直链聚合物。还含脂多糖(lipopolysaccharide)和3个水溶性含砷糖。又含氨基酸成分:海带氨酸(laminine),谷氨酸(glutamic acid),天冬氨酸(aspartic acid),脯氨酸(proline),丙氨酸(alanine),组氨酸(histidine),色氨酸(tryptophane),蛋氨酸(methionine)等。还含甘露醇(mannitol),牛磺酸(taurine),二十碳五烯酸(eicosapentaenoic acid),棕桐酸(palmitic acid),油酸(oleic acid),亚油酸(linoleic acid),γ-亚麻酸(γ-linolenic acid),十八碳四烯酸(octadecatetraenoic acid),花生四烯酸(arachidonic acid),岩藻甾醇(fucosterl)等。另含挥发油,内含主成分:荜澄茄油烯醇(cubenol),还含己醛(hexanal),(E)-2-己烯醛[(E)-2- hexenal],(E)-2-己烯醇[(E)-2-hexenol],己醇(hexanol),二甲苯(xylene),1-辛烯-3-醇(1-octen-3-ol),(E,E)-2,4-庚二烯醛[(E,E)-2,4-heptadienal],丁基苯(butylbenzene),(E)-2-辛烯醛[(E)-2-octenal],(E)-2-辛烯醇[(E)-2-octenol],(E,E)-2,4-辛二烯醛[(E,E)-2,4-octadienal],(E,Z)-2,6-壬二烯醛[(E,Z)-2,6-nonadienal],(E)-2-壬烯醛[(E)-2-nonenal],α-松油醇(α-terpineol),β-环柠檬醛(β-cyclocitral),β-高环柠檬醛(β-homocyclocitral),(E)-2-癸烯醇[(E)-decenol],(E,E)-2,4-癸二烯醛[(E,E)-2,4-decadienal],β-紫罗兰酮(β-ionone),十五烷(pentadecane),表荜澄茄油烯醇(epicubenol),以及肉豆蔻酸(myristic acid),ω-十六碳烯酸(ω-hexadecenoic acid),植物醇(phytol),二丁基-2-苯并[C] 呋喃酮(dibutylphthalide)。又含胡萝卜素(carotene),维生素B1、B2、C、P和硫,钾,镁,钙,磷,铁,锰,钼,碘,铝,磷酸根,碳酸根,硫酸根等。

2.黑昆布 含褐藻酸及其钠盐,海带淀粉,甘露醇,维生素,卤化物,硫酸盐,磷酸盐,碘和其他微量元素。还含具抗血凝作用的多糖类成分:聚硫酸岩藻多糖(fucan sulfate)B-Ⅰ、B-Ⅱ、C-Ⅰ、C-Ⅱ。又含抗纤溶酶的二苯双恶(dibenzo-1,4-dioxin)衍生物:鹅掌菜酚(eckol),6,6'-双鹅掌菜酚(6,6'-bieckol),8,8'-双鹅掌菜酚(8,8'-bieckol),二鹅掌菜酚(dieckol),间苯三酚岩藻鹅掌菜酚(phlorofucoeckol)A,2-O-间苯三酚基鹅掌菜酚(2-O-phloroeckol),2-O-间苯三酚基二鹅掌菜酚(2-O-phlorodieckol),2-O-间苯三酚基-6,6'-双鹅掌菜酚(2-O-phloro-6,6'-bieckol)。

3.裙带菜 全藻含多糖化合物,主要是褐藻酸,海带淀粉及脂多糖。还含挥发油,其主成分为荜澄茄油烯醇以及β-紫罗兰酮。又含类脂,其中磷脂占80%,磷脂中的40.6%~42.9%为磷脂酰胆碱(phosphatidylcholine);另含具吞噬细胞刺激剂作用的二半乳糖基二酰基甘油(digalactosyldiacylglycerol),单半乳糖基二酰基甘油(monogalactosyldiacylglycerol),磺酸基异鼠李糖基二脂酰基甘油(sulfoquinovosyldiacylglycerol)和含砷的类脂。还含甾醇类成分,主要是24-亚甲基胆甾醇(24-methylenecholesterol),胆甾醇(cholesterol),岩藻甾醇(fucosterol),大褐马尾藻甾醇(saringosterol)。又含阻抑胰岛素在脂肪组织中的降解作用的成分:眼晶体酸(ophthalmic acid)即是γ-L-谷氨酰-L-α-氨基丁酰基甘氨酸(γ-L-glutamyl-L-α-aminobutyrylglycine),去甲眼晶体酸(norophthalmic acid)即是γ-L-谷氨酰-L-丙氨酰基甘氨酸(γ-L-glutamyl-L-alanylglycine)。还含地芰普内酯(digiprolactone),无羁萜(friedelin),植物醇(pnytol)],N'-甲基烟酰胺(N'-methylnicotinamide),维生素(vitamin) B12 3.2μg/100g。又含亚麻酸(linolenic acid),花生四烯酸(arachidonic acid)等不饱和脂肪酸及卤化物,硫酸盐,磷酸盐,氧化钙,镁,钠和其他微量元素。

【药理作用】1.对甲状腺的作用:具作用是由于所含的碘、碘化物引起的。昆布可用来纠正由缺碘而引起的甲状腺机能不足,同时也可以暂时抑制甲状腺机能亢进的新陈代谢率而减轻症状,但不能持久,可作手术前的准备。碘化物进入组织及血液后,尚能促进病理产物如炎症渗出物的吸收,并能使病态的组织崩溃和溶解,故对活动性肺结核一般不用。昆布中所含之碘,较单纯的碘、碘化钾吸收慢,体内保留时间长,排出也慢。

2.降压作用:海带氨酸(Laminine)具有降压作用,海带氨酸单枸橼酸盐对麻醉兔静脉注射,可使血压短暂下降,此作用不被阿托品阻断;它不影响闭塞二侧颈总动脉或注射去甲肾上腺素引起之升压反应;在体及离体试验中,它都能抑制心跳振幅,但不影响心跳频率。对平滑肌有较显着的抑制作用,如小肠、支气管等。并能对抗乙酰胆碱、5-羟色胺、氯化钡引起之收缩;在离体鼠小肠上,对抗乙酰胆碱之效力为罂粟碱的0.8%。在离体豚鼠输精管上能增强去甲肾上腺素的作用。对蛙腹直肌之作用很弱。海带氨酸单盐酸盐亦能降压并抑制离体兔肠;但对离体兔心有轻度兴奋作用。

3.降血糖作用:昆布中所含褐藻淀粉30ml/kg灌胃对正常小鼠有明显的降血糖作用,剂量达100mg/kg时,7小时后血糖降低49%。褐藻酸钠的降血糖作用较差,灌胃无效,100mg/kg腹腔注射才有明显降血糖果作用,剂量达300m/kg时,7小时血糖可降低38%。对四氮嘧啶性高血糖,褐藻淀粉300mg/kg灌胃,24小时后血糖降低61%;褐藻酸钠300mg/kg腹腔注射;血糖降低39%,而灌胃无效。其他作用见海藻条。

4.降血脂和抗凝作用:海带多糖多次灌胃,能明显地抑制高血脂鸡血清总胆固醇、甘油三酯的含量上升,并能减少鸡主动脉内膜粥样斑块的形成及发展。海带多糖在体内外均有抗凝血作用,其抗凝活性为7肝素u/mg。因不少冠心病患者除有高血脂外,其血液常处于高凝状态。因此,海带多糖同时具有降血脂和抗凝作用,对临床有一定意义。

5.抗放射作用:海带多糖1次注射,能明显地提高900拉德照射小鼠存活率,并随给药剂量增加存活率提高,能显着地保护照射动物的造血组织。因此,海带多糖对于预防放疗所致造血组织损伤,刺激造血恢复及增强癌症患者的免疫功能,合并放射治疗可能有一定实际意义。

6.其他作用:海藻昆布流浸膏对感染血吸虫尾蚴的家兔,有保护作用(煎剂无效)。以流浸膏2g/kg在感染后1天开始口服,连续90天,则兔体内血吸虫虫体余存数较对照组显着减少,特别是肝脏病变远较对照组为轻微,正常结构大致保存,仅见少量虫卵结节形成,周围纤维化不显着,尤其是新生虫卵很难找到。小鼠口服海藻、昆布及全蝎蜈蚣等之复方(化癌丹)煎剂,对艾氏腹水癌有抑制作用。昆布素对大鼠的网状肉瘤IRE(腹水型)则并无影响。从L.Cloustoni中提得的硫酸昆布素M,静脉注射(人)后清除血脂、增加脂蛋白之电泳能力、改变脂蛋白之分布情况皆与肝素相似,唯持续时间较短(4-6小时)。肌肉注射(100mg)效果不显着,可能由于剂量不够。海带中提取的藻胶酸钠,对动物股动脉之出血,据云有止血作用。

【毒性】海带氨酸对小鼠的LD50,静脉注射为394mg/kg,腹腔注射为2.98-3.57g/kg。褐藻酸钠小鼠腹腔注射的LD50为1013mg/kg。昆布中提取的褐藻淀粉及褐藻粉硫酸酯小鼠腹腔注射的LD50分别为980mg/kg和689.8mg/kg。给人每日服3次,每次330mng,连服2个月,未见毒副反应。毒性:海带多糖腹腔注射,对小鼠的LD50为158.5±67.0mg/kg。

【鉴别】取本品10g,剪碎,加蒸馏水200ml,浸4h,取滤液浓缩至1/2。取浓缩液2~3ml,加硝酸1滴,硝酸银试液数滴,产生黄色乳状沉淀,在氨液中微溶,在硝酸中不溶。(检查碘)

【炮制】拣去杂质,用水漂净,切成宽丝,晾干。

【性味】咸;寒;无毒

【归经】肝;胃;肾;脾经

【功能主治】消痰软坚;利水退肿。主瘰疬;瘿瘤;噎膈;(疒颓)疝脚气水肿

【用法用量】内服:煎汤,5-15g;或入丸、散。

【注意】脾胃虚寒蕴湿者忌服。

【制剂】昆布眼药水。

【各家论述】1.《本草经疏》:昆布,咸能软坚,具性润下,寒能除热散结,故主十二种水肿、瘿瘤聚结气、瘘疮。东垣云:瘿坚如石者,非此不除,正咸能软坚之功也。详其气味性能治疗,与海藻大略相同。

2.《本草汇》:昆布之性,雄于海藻,噎症恒用之,盖取其祛老痰也。

3.《名医别录》:主十二种水肿,瘿瘤聚结气,瘘疮。

4.《药性论》:利水道,去面肿,去恶疮鼠瘘

5.《本草拾遗》:主颓卵肿。

6.崔禹锡《食经》:治九瘘风热,热瘅,手脚疼痹,以生啖之益人。

7.《本草通玄》:主噎膈。

8.姚可成《食物本草》:裙带莱,主女人赤白带下,男子精泄梦遗

9.《玉楸药解》:泄水去湿破积软坚。清热利水,治气臌水胀,瘰疬瘿瘤,TUI疝恶疮,与海藻、海带同功。

10.《现代实用中药》:治水肿,淋疾,湿性脚气。又治甲状腺肿慢性气管炎,咳嗽。

【摘录】《中华本草》《中药大辞典》

中药拼音索引:k
打赏中医宝典

相关记载

中药功效分类
中药功效分类

相关中药

中药功效分类

中药主治

相关方剂

拼音:K 相关书籍