辛夷

辛夷辛夷辛夷辛夷辛夷
目录
《中国药典》辛夷
《中药大辞典》辛夷
《中华本草》辛夷
《本草纲目》辛夷
《本草备要》辛夷
《本草便读》辛夷
《本草乘雅半偈》辛夷
《本草崇原》辛夷
《本草从新》辛夷
《本草撮要》辛夷
《本草分经》辛夷
《本草分经》辛夷
《本草害利》辛夷
《本草经集注》辛夷
《本草求真》辛夷
《本草图经》辛夷
《本草新编》辛夷
《本草衍义》辛夷
《本经逢原》辛夷
《得配本草》辛夷
《雷公炮炙论》辛夷
《雷公炮制药性解》辛夷
《名医别录》辛夷
《神农本草经》辛夷
《神农本草经百种录》辛夷
《药性切用》辛夷
《玉楸药解》辛夷
《增广和剂局方药性总论》辛夷
《证类本草》辛夷
《中药学》辛夷
《千金翼方》辛夷
《冯氏锦囊秘录》辛夷
《顾松园医镜》辛夷
《医学入门》辛夷
中药功效分类

《中国药典》:辛夷

【拼音名】Xīn Yí

【英文名】FLOS MAGNOLIAE

【别名】木笔花、望春花、春花、木兰、紫玉兰、白玉兰、二月花、广玉兰

【来源】本品为木兰科植物望春花Magnolia biondii Pamp.、玉兰Magnolia denudata Desv.或武当玉兰Magnolia sprengeri Pamp.的干燥花蕾。冬末春初花未开放时采收,除去枝梗,阴干。

【性状】望春花:本品呈长卵形,似毛笔头,长1.2~2.5cm,直径0.8~1.5cm。基部常具短梗,长约5mm,梗上有类白色点状皮孔。苞片2~3层,每层2片,两层苞片间有小鳞芽,苞片外表面密被灰白色或灰绿色茸毛,内表面类棕色,无毛。花被片9,类棕色,外轮花被片3,条形,约为内两轮长的1/4,呈萼片状,内两轮花被片6,每轮3,轮状排列。雄蕊和雌蕊多数,螺旋状排列。体轻,质脆。气芳香,味辛凉而稍苦。

玉兰:长1.5~3cm,直径1~1.5cm。基部枝梗较粗壮,皮孔浅棕色。苞片外表面密被灰白色或灰绿色茸毛。花被片9,内外轮同型。

武当玉兰:长2~4cm,直径1~2cm。基部枝梗粗壮,皮孔红棕色。苞片外表面密被淡黄色或淡黄绿色茸毛,有的最外层苞片茸毛已脱落而呈黑褐色。花被片10~12(15),内外轮无显著差异。

【鉴别】(1)本品粉末灰绿色或淡黄绿色。非腺毛甚多,散在,多碎断;完整者2~4细胞,亦有单细胞,壁厚4~13μm,基部细胞短粗膨大,细胞壁极度增厚似石细胞。石细胞多成群,呈椭圆形、不规则形或分枝状,壁厚4~20μm,孔沟不甚明显,胞腔中可见棕黄色分泌物。油细胞较多,类圆形,有的可见微小油滴。苞片表皮细胞扁方形,垂周壁连珠状。

(2)取本品粗粉1g,加氯仿10ml,密塞,超声处理30分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加氯仿2ml使溶解,作为供试品溶液。另取木兰脂素对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述两种溶液各2~10μl,分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶 H 薄层板上,以氯仿-乙醚(5:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在90℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同的紫红色斑点。

【性味】辛,温。

【归经】归肺、经。

【功能主治】散风寒,通鼻窍。用于头痛鼻塞鼻渊,鼻流浊涕。

【用法用量】3~9g;外用适量。

【贮藏】置阴凉干燥处。

【备注】(1)同属植物尚有下列数种的花蕾在不同地区也作辛夷入药:辛夷(木兰、紫玉兰)Magnolia liliflora Desr.[M. quinquepeta (Buc’hoz)Dandy];应春花(二月花)Magnolia diva stapf[M. denudata Desr. var. purpurascens Rehd. et Wils.];滇藏木兰Magnolia campbellii Hook. f. et Thoms.;荷花玉兰(广玉兰)Magnolia grandiflora L.。

(2)本品入肺经,上通于鼻,以散风寒,故临床上用于治疗鼻多浊涕、不闻香臭的鼻渊症,常与白芷细辛防风苍耳子等配伍应用。

【摘录】《中国药典》

中药功效分类

《中药大辞典》:辛夷

【出处】《本经》

【拼音名】Xīn Yí

【别名】辛矧、侯桃、房木(《本经》),新雉(《甘泉赋》),迎春(《本草拾遗》),木笔花(《蜀本草》),毛辛夷、辛夷桃(《山西中药志》),姜朴花(《四川中药志》)。

【来源】为木兰科植物辛夷或玉兰的花蕾。一般在早春花蕾未放时采摘,剪去枝梗,干燥即可。

【原形态】①辛夷,又名:林兰(《本经》),木栏、桂栏(《广雅》),杜兰(《别录》),木兰、紫玉兰。

落叶灌木,高3~4米。干皮灰白色;小枝紫褐色,平滑无毛,具纵阔椭圆形皮孔,浅白棕色;顶生冬芽卵形,长1~1.5厘米,被淡灰绿色绢毛,腋芽小,长2~3毫米。叶互生,具短柄,柄长1.5-2厘米,无毛,有时稍具短毛;叶片椭圆形或倒卵状椭圆形,长10~16厘米,宽5~8.5厘米,先端渐尖,基部圆形,或呈圆楔形,全缘,两面均光滑无毛,有时于叶缘处具极稀短毛,表面绿色,背面浅绿色,主脉凸出。花于叶前开放,或近同时开放,单一,生于小枝顶端;花萼3片,绿色,卵状披针形,长约为花瓣的1/4~1/3,通常早脱;花冠6片,外面紫红色,内面白色,倒卵形,长8厘米左右,雄蕊多数,螺旋排列,花药线形,花丝短;心皮多数分离,亦螺旋排列,花柱短小尖细。果实长椭圆形,有时稍弯曲。花期2~5月。

生长于较温暖地区。原分布湖北、安徽、浙江、福建一带,现在野生较少,在山东、四川、江西、湖北、云南、陕西南部、河南等地广泛栽培。

本植物的树皮(木兰皮)、花(木兰花)亦供药用,各详专条。

②玉兰(《学圃杂疏》),又名白木莲(《本草纲目启蒙》)、应春花、玉堂春、白玉兰。

落叶乔木,高达15米。树冠卵形,分枝少,幼枝有毛。叶互生;叶柄长1~2.5厘米,被柔毛;叶片倒卵形,或倒卵状矩圆形,长8~16厘米,宽5~10厘米,先端阔而突尖,基部渐狭,全缘,上面绿色,脉上被疏毛,下面淡绿色,被灰白色柔毛;冬芽密生绒毛。花大,单生,先叶开放,杯状,直径10~15厘米,白色,或外面紫色而内面白色;花梗粗短,密生黄褐色柔毛;花萼与花瓣相似,9片,倒卵形或卵状矩圆形;雄蕊多数,花丝扁平;心皮多数,卵形,聚生于延长的花托上。果实圆筒形,长7~10厘米。花期2月。果期6~7月。

多栽培或野生于阔叶林中。分布河南、山东、江苏、浙江、安徽、江西、福建、广东、广西、四川、云南、贵州、陕西等地。

本植物的花(玉兰花)亦供药用,另详专条。

【生境分布】全国大部分地区有产,主产河南、四川、安徽、浙江、陕西、湖北等地。

【性状】干燥的花蕾,呈倒圆锥状,形如毛笔头,基部带有木质短枝。花蕾长1~4厘米,中部直径0.7~2厘米。外裹苞片2枚成两层,两层之间尚可见小芽鳞。苞片表面密被黄绿色柔软长毛,毛茸长约5毫米,内表面平滑,棕紫色。除去苞片后可见3片花萼与6~12片紧密相包的棕紫色花瓣,其内有多数棕黄色雄蕊与1枚褐色雌蕊。质脆易破碎。有特殊香气,味辛凉而稍苦。以花蕾未开,身干,色绿,无枝梗者为佳。

【化学成份】玉兰花蕾含挥发油,中含柠檬醛、丁香油酚,1,8-桉叶素。根含木兰花碱。叶和果实都含芍药素的甙。

从望春花花蕾中提出一种生物碱结晶。另还分出松树脂醇二甲醚,鹅掌楸树脂醇B二甲醚、望春花素和发氏玉兰素等木脂体成分。

【药理作用】①降压作用

以辛夷花苞干燥粉末的水、醇提取物对麻醉动物(狗、猫、兔、大鼠等)静脉、腹腔、肌肉注射均有降压作用。肌肉注射对未麻醉狗也出现降压作用,1克/公斤(按生药计算)时降低血压约40%以上,对实验性肾性高血压大鼠,亦出现降压作用,对肾性高血压的狗则效果不明显,但对老年性"原发性"高血压狗则有明显的降压效果。降压成分在去油水溶液中转溶于乙醚之部分。在降压原理方面,与中枢神经系统似无甚关系,而是直接抑制心脏,特别是扩张血管以及神经节阻断而来。口服时降压作用不明显,可能因有效成分不易被吸收的原故。根含木兰花碱,故有降压作用。

②对横纹肌的作用

望春花花蕾中的生物碱结晶在蛙腹直肌标本上,有箭毒样作用;而水煎剂则相反,有乙酰胆碱样作用。用不同提取方法在上述标本上作比较试验,证明望春花花蕾与日本产的花蕾性质相同,而前者作用较强。

③对子宫的作用

在大鼠及家兔离体子宫,狗及家兔在位子宫及子宫瘘管的实验中,证明辛夷煎剂、流浸膏对子宫有兴奋作用,且在未明显影响血压、呼吸之剂量,即能呈现此种作用。并谓辛夷内所含的兴奋子宫成分为溶于水及乙醇的非挥发性物质。

④其他作用

15~30%辛夷煎剂对多种致病性真菌有抑制作用。浸剂或煎剂对动物有局部麻醉作用(对豚鼠的浸润麻醉及对蛙的阻断麻醉)。日本辛夷M.kobus对淋巴球性脉络丛脑膜炎病毒在体外、体内(小鼠皮下注射其煎剂)均有明显的抗病毒作用。

【炮制】拣净枝梗杂质,捣碎用。

《日华子本草》:"入药微炙,已开者劣,谢者不佳。"

【性味】辛,温。

①《本经》:"味辛,温。"

②《别录》:"无毒。"

③《滇南本草》:"性温,味辛微苦。"

【归经】入肺、胃经。

①《纲目》:"入手太阴、足阳明经。"

②《本草新编》:"入肺、胆二经。"

③《本草再新》:"入脾、肺二经。"

④《本草撮要》:"入足厥阴经。"

【功能主治】祛风通窍。治头痛,鼻渊,鼻塞不通,齿痛

①《本经》:"主五脏身体寒热头脑痛,面酐。"

②《别录》:"温中解肌利九窍,通鼻塞、涕出,治面肿引齿痛,眩冒、身几几如在车船之上者。生须发,去白虫。"

③《药性论》:"能治面生酐。面脂用,主光华。"

④《日华子本草》:"通关脉,明目。治头痛,憎寒、体噤、瘙痒。"

⑤《滇南本草》:"治脑漏鼻渊,祛风,新瓦焙为末。治面寒痛,胃气痛,热洒服。"

⑥《纲目》:"鼻渊、鼻鼽、鼻窒、鼻及痘后鼻,并用研末,入麝香少许,葱白蘸入数次。"

⑦《玉楸药解》:"泄肺降逆利气破壅。"

⑧《江西中药》:"外用能促进子宫收缩,具催生作用。"

【用法用量】内服:煎汤,1~3钱;或入丸、散。外用:研末塞鼻或水浸蒸馏滴鼻。

【注意】阴虚火旺者忌服。

①《本草经集注》:"芎藭为之使。恶五石脂。畏菖蒲蒲黄黄连石膏黄环。"

②《本草经巯》:"凡气虚人忌,头脑痛属血虚火炽者忌,齿痛属胃火者忌。"

③《本草汇言》:"气虚之人,虽偶感风寒,致诸窍不通者,不宜用。"

【附方】①治鼻渊:辛夷半两,苍耳子二钱半,香白芷一两,薄荷叶半钱。上并晒干,为细末。每服二钱,用葱、茶清食后调服。(《济生方》苍耳散

②治鼻炎鼻窦炎:㈠辛夷三钱,鸡蛋三个。同煮,吃蛋饮汤。(《单方验方调查资料选编》)㈡辛夷四份,鹅不食草一份。用水浸泡4~8小时后蒸馏,取芳香水,滴鼻。(广东《中草药处方选编》)

③治鼻漏,鼻孔中长出一块:辛夷(去毛)、桑白皮(蜜炙)各四两,栀子一两,枳实桔梗、白芷各二两。共为细末。每服二钱,淡萝卜汤调服。(《疡医大全》)

④治鼻内窒塞不通,不得喘息:辛夷、芎藭各-两,细辛(去苗)七钱半,木通半两。上为细末。每用少许,绵裹塞鼻中,湿则易之。五,七日瘥。(《证治准绳》芎藭散)

⑤治鼻塞不知香味:皂角、辛夷、石菖蒲等分。为末。绵裹塞鼻中。(《梅氏验方新编》)

⑥治鼻内作胀或生疮(此系酒毒者多):辛夷一两,川黄连五钱,连翘二两。俱微炒,研为末。每饭后服三钱,白汤下。(《缪氏方选》)

⑦治齿牙作痛,或肿或牙龈浮烂:辛夷一两,蛇床子二两,青盐五钱。共为末掺之。(《本草汇言》)

⑧治头面肿痒如虫行(此属风痰):辛夷一两,白附子半夏、天花粉、白芷、僵蚕玄参赤芍各五钱,薄荷八钱。分作十剂服。(《古今医准》)

⑨治头眩昏冒欲呕(此属寒痰):辛夷一两,制半夏胆星天麻干姜川芎各八钱。为末,水泛为丸。每晚服三钱,白汤下。(《本草汇言》)

【临床应用】治疗鼻炎:取辛夷50克碾碎后,用醇浸泡3天过滤,滤液加热蒸发浓缩成粘稠状浸膏,以20克无水羊毛脂混合调匀,再加凡士林100克调匀即成软膏。用时作成12x3厘米的油纱条,填入鼻腔,如下鼻甲甚肥大,纱条不易填入时,可先滴1%麻黄素后再填入。纱条之一端应露于鼻孔之外,并加粘膏固定,以免滑入咽内。2~3小时后取出。每日或隔日填塞1次,10次为一疗程。一般皆在4~5次后鼻通气情况开始好转,但亦有10次后始见效果的。鼻腔通气好转后仍需继续填塞5~10次,以期巩固。治疗肥大性鼻炎100例,多数经2年观察,痊愈者(鼻腔通气良好,头痛消失,分泌物减少,鼻甲已不肥大)44%;进步者(鼻通气情况及鼻甲肥大情况均较前大有改善,但仍未完.全正常)44%;无效者(经一疗程以上自觉或他觉症状皆无改善)12%。此外,亦可将辛夷制成煎剂、油剂、乳剂、麻油合剂等,用棉条浸透后塞鼻。据228人次的观察,对肥厚性鼻炎和急性鼻炎的收敛作用很明显;一般以乳剂与浓油效果最佳,油剂次之,煎剂又次之,麻油合剂较差。

【备注】此外,河南尚有以同属植物望春花的花蕾作辛夷;西藏地区则以滇藏玉兰的花蕾作辛夷。

【摘录】《中药大辞典》

中药功效分类

《中华本草》:辛夷

【出处】出自《神农本草经》。

1.《唐本草》:辛夷,是树花,未开时收之,正月、二月好采。其树大连抱,高数仞,叶大于柿叶,所在皆有。实臭,不任药也。

2.《本草衍义》:辛夷有红紫二本,一本如桃花色者,一本紫者,今入药当用紫色者。

3.《本草纲目》:辛夷花,初出枝头,苞长半寸,而尖锐俨如笔头,重重有青黄茸毛顺铺,长半分许,及开则似莲花而小如盏,紫苞红焰,作莲及兰花香。亦有白色者,人呼为玉兰。

【拼音名】Xīn Yí

【别名】辛矧、侯桃、房木、辛雉、迎春、木笔花、毛辛夷、姜朴花

【来源】药材基源:为木兰科植物望春玉兰、玉兰、武当玉兰等的干燥花蕾。

拉丁植物动物矿物名:1.Magnolia biondoii Pamp.[M.Fargesii(Finet et Gagnep.)Cheng」2.Magnolia denudata Desr.[M.Heptapeta Buchoz)Dandy;M.Obovata Thunb. Var.denudata (Desr.)DC.]。

3.Magnolia sprengeri Pamp.[M.DenudataRehd. Et Wils.Var.Purpurascens(Maxim.) Rehd. Et Wils.;M.Denudata Rehd.et wils.var.Elongata Rehd.et Wils.]

采收和储藏:1~3月,齐花梗处剪下未开放的花蕾,白天置阳光下曝晒,晚上堆成垛发汗,使里外干湿一致。晒至五成干时,堆放1~2d,再晒至全干。如遇雨天,可烘干。

【原形态】1.落叶乔木,高6-12m。小枝黄绿色或淡棕黄色,光滑或近梢处有毛;冬芽卵形,苞片密生淡黄色茸毛。单叶互生;叶柄长1-2cm,基部有托叶痕;叶片长圆状披针形或卵状披针形,长10-18cm,宽3.5-6.5cm,先端渐尖,基部圆形或楔形,全缘,表面深绿色,光滑,背面淡绿色,沿脉有疏毛。花先叶开放,单生枝顶,稀腋生,呈钟状,直径6-8cm,白色,外面基部带紫红色,芳香;外轮花被3,萼片状近线形,长约为花瓣的四分之一;中、内轮花被各3,匙形,长4-8cm,宽约2.5cm;雄蕊多数,在伸长的花托下部螺旋状排列;雌蕊多数,排列在花托上部。聚合果圆筒形,稍扭曲,长8-13cm;(艹骨)(艹突)木质。种子倒卵形。花期2-3月,果期9月。

2.本种与望春玉兰的区别在于:小枝粗壮,被柔毛;叶片通常倒卵形、宽倒卵形,先端宽圆、平截或稍凹缺,常具急短尖,基部楔形,叶柄及叶下面有白色细柔毛。花被9片,白色,有时外面基部红色,倒卵状长圆形。花期2-3月,果期8-9月。

3.与上两种区别在于:叶先端急尖、急渐尖或具突起的小尖头。花被片12-14,外面玫瑰红色,里面较淡,有深紫色纵纹。花期3月,果期6-7月。

【生境分布】生态环境:1.生于海拔400-2400m的山坡林中。

2.生于海拔1200m以下的常绿阔叶树和落叶阔叶树混交林中,现庭园普遍栽培。

3.生于海拔1300-2000m的常绿、落叶阔叶混交林中。

资源分布:1.分布于陕西南部、甘肃、河南西部、湖北西部及四川等地。

2.分布于安徽、浙江、江西、湖南、广东等地。

3.分布于陕西、甘肃、河南、湖北、四川等地。

【栽培】生物学特性 喜温暖湿润气候,较耐寒、耐旱,忌积水。幼苗怕强光和干旱。以选阳光充足、肥沃、微酸性的砂壤土栽培为宜。

栽培技术 用种子、嫁接、扦插繁殖,亦可用压条繁殖。种子繁殖:应选15年生以上健壮母株采种,用层积法贮藏种子,3月中、下旬,在苗床上按行距33cm开深约3~4cm的沟,将种子按株距3cm播入沟内,覆土与沟面平,轻轻压实。幼苗期要遮荫,经常喷水,及时中耕除草,结合浇水适施稀薄人畜粪水或尿素等。培育2年,即可定植。嫁接繁殖:芽接、枝接(切接、劈接)均可,但因辛夷砧木髓心大,所以芽接比枝接成活率高。在初春幼芽萌发前和秋季新梢成熟后进行芽接为宜。砧木以2~3年生,茎粗1~1.5cm木兰实生苗为优,接穗应选一年生粗壮枝条上的饱满芽体,采用削芽腹接法。扦插繁殖:在5月初~6月中旬,选择幼年树的当年生健壮枝条长10-12cm,留叶2片,下端切口留芽带踵,在10(-3)吲哚丁酸溶液中快速蘸一下,随即扦插。苗床用干净湿砂做成,按行株距15cmx4cm插入,使叶片倒向一边,切勿重叠或贴地。插后浇透水,用塑料薄膜覆盖,其上再盖草帘遮荫。插条成活后,要勤除草、追肥。培育1年即可定植。一般在秋季落叶和早春萌芽前定植。

田间管理 定植后至成林前,每年在夏、秋两季各中耕除草1次,并将杂草覆盖根际。定植时应施足基肥,在冬季适施堆肥,或在春季施人畜粪水,促进苗木迅速成林。始花后,每年应在冬季增施过磷酸钙,使蕾壮花多。为了控制树形高大,矮化树干,主干长至1m高时打去顶芽,促使分枝。在植株基部选留3个主枝,向四方发展,各级侧生短、中枝条一般不剪,长枝保留20~25cm。每年修剪的原则是,以轻剪长枝为主,重剪为辅,以截枝为主,疏枝为辅,在8月中旬还要注意摘心,控制顶端优势,促其翌年多抽新生果枝。

病虫害防治 病害有极腐病,可用50%甲基托布津1000~1500倍液浇注根部。虫害有大蓑蛾,可捕杀。

【性状】性状鉴别(1)望春玉兰 花蕾长卵形,似毛笔头,长1.2-2.5cm,直径0.8-1.5cm,基部常具木质短梗,长约5mm,梗上有类白色点状皮孔。苞片2-3层,每层2片,两层苞片间有小鳞芽,苞片外表面密被灰白色或灰绿色长茸毛,内表面棕褐色,无毛。花被片9,3轮,棕褐色,外轮花被片条形,约为内两轮长的1/4,呈萼片状;雄蕊多数,螺旋状着生于花托下部,花丝扁平,花药线形;雌蕊多数,螺旋状着生于花托上部。体轻,质脆。气芳香,味辛凉而稍苦。

(2)玉兰 花蕾长1.5-3cm,直径1-1.5cm,基部枝梗较粗壮,皮孔浅棕色。苞片外表面密被灰白色或灰绿色茸毛。花被片9,内外轮无显着差异。

(3)武当玉兰 花蕾长3-4cm,直径1-2cm,枝梗粗壮,皮孔红棕色。苞片外表面密被淡黄色或淡黄绿色茸毛,有的外层苞片茸毛已脱落,呈黑褐色。花被片10-15,内外轮无显着差异。三种药材均以花蕾大、未开放、色黄绿、无枝梗者为佳。

显微鉴别 花梗(苞片下)横切面:(1)望春玉兰 表皮细胞1列,呈石细胞状;非腺毛1-3细胞。皮层有少数油细胞及石细胞群,石细胞类圆形、梭形或不规则形,长30-80μm,直径30-40μm,多数可见层纹。维管束环列。髓部有少数油细胞和石细胞群。

(2)玉兰 表皮细胞长方形不呈石细胞状,内含红棕色色素,无非腺毛。皮层石细胞较多。中柱鞘部位石细胞群环列。髓部无油细胞。

(3)武当玉兰 表皮细胞略呈石细胞状,无非腺毛。皮层有少数外韧型或周韧型维管束。髓部石细胞较少,油细胞较多。品质标志《中华人民共和国药典》1995年版规定:本品含挥发油不得少于1.0%(ml/g)。

【化学成份】1.望春玉兰 花蕾含挥发油3.4%,其中主成分为β-蒎烯(β-pinene),1,8-桉叶素(1,8-cineole)及樟脑(cam-phor),还含:α-蒎烯(α-pinene),α-及β-水芹烯phellandrene),香桧烯(sabinene),α-及γ-松油烯(terpinene),叔丁基苯(tert-butyl-benzene),水化香桧烯(sabinene hydrate),沉香醇(agarol),α-及β-松油醇(terpineol),4-松油醇(4-terpineol),β-榄香烯(β-elemene),须式及反式的丁香烯(caryophylene),β-芹子烯(β-selinen),β-,γ-及δ-荜澄茄烯(cadinene),香榧醇(torreyol)[1]。另据报道,花蕾的干品含挥发油2%~2.5%,其中主成分为:α-及β-蒎烯,1,8-桉叶素,香桧烯,α-松油烯,月桂烯(myrcene),α-柠檬烯(α-limonene),4-松油醇,还含:樟烯(camphene),蒈烯(carene),α-及γ-松油醇(terpineol),水化香桧烯,聚伞花素(cymene),α-松油烯,甲基庚烯酮(methyl heptenone),樟脑,乙酸龙脑酯(bornyl ac-etate),丁香烯,α-(廿律)草烯(α-humulene),双环榄香烯(bicycloelemene),柠檬醛(citral)a、b,香茅醇(citronellol),牻牛儿醇(geraniol),甲基丁香油酚(methyleugenol),榄香醇(elemol),香榧醇,橙花叔醇(nerolidol),荜澄茄油烯(cubebene),金合欢醇(far-nesol),反,反-金合欢醛(farnesal),芳樟醇(linalool),反式水化香桧烯(trans-sabinene hydrate),8-荜澄茄烯,邻苯二甲酸二乙酯(diethyl phthalate)[2]等。花蕾还含木质体成分:松脂酚二甲醚(pinoresinol dimethyl ether),望春花素(magnolin),鹅掌楸树脂醇B二甲醚(lirioresinol B dimethyl ether),发氏玉兰素(fargesin),刚果荜澄茄脂素(aschantin),去甲氧基刚果荜澄茄脂素(demethoxyaschantin)[3],望春玉兰脂素(biondinin)A[4],玉兰脂素(denuda- tin)B,发氏玉兰脂酮(fargespone)A、B、C[14]。

2.玉兰 花蕾和花分别含挥发油0.29%~0.67%和0.08%~0.09%,其中主成分是1,8-桉叶素,还含α-及β-蒎烯,樟烯,香桧烯,β-月桂烯,柠檬烯,对聚伞花素(p-cymene),顺式的3-己烯-1-醇(3-hexen-1-ol),须式及反式的的芳樟醇氧化物(linalool oxide),正十五烷(n-pentadecane),α-(王古)(王巴)烯(α-copaene),β-旁波烯(β-bourbonene),右旋的4-松油醇,左旋的乙酸龙脑酯,β-丁香棉、α-松油醇,α-(艹律)草烯,α-及γ-衣兰油烯(muurolene),大牻牛儿烯(germacrene)D,a-乙酸香茅醇酯(α-cit-ronellyl acetate),β-芹子烯,乙酸牻牛儿醇酯(geranyl acetate),α-,γ-及δ-荜澄茄烯,牻牛儿醇,对聚伞花素-8-醇(p-cymen-8-ol),菖蒲烯(calamenene),正十九烷(n-nonadecane),丁香烯氧化物(caryophyllene oxide),右旋反式橙花叔醇(trans-neroidol),榄香醇,β-桉叶醇(β-eudesmol)[5]等。花还含黄酮类成分:芸香甙(rutin),槲皮素-7-葡萄糖甙(quercetin-7-glucoside)[6]。叶含挥发油0.04%~0.15%,其中主成分是β-丁香烯和橙花叔醇,其余成分与花中所含类似,但少含了正十五烷,正十九烷、对聚伞花素-8-醇,并多含了α-松油醇,γ-松油烯,β-榄香烯[4]。叶中还含新木脂体成分:玉兰脂素(denudatin)A及B,玉兰脂酮(denuda-tone),布尔乞灵(burchellin),细叶青萎藤烯酮(futoenone),蔚瑞昆森(veraguensin)[7]。树皮含挥发油,其中主成分是1,8-桉叶素,右旋的4-松油醇和左旋的α-松油醇[5]。还含生物碱:柳叶木兰碱(salicifoline),木兰箭毒碱(magnocurarine)[8]。

3.武当玉兰 花蕾含挥发油,其中主成分是乙酸龙脑酯,反式丁香烯,丁香烯氧化物,β-桉叶醇,还含α-及β-蒎烯,樟烯,月桂烯,柠檬烯,桉叶素,γ-松油烯,对聚伞花素,樟脑,芳樟醇,葎草烯,香橙烯(aromadendrene),佛术烯eremophilene),顺式及反式-β-金合欢烯(β-farnesene),芳-姜黄烯(ar-curcumene),γ-荜澄茄烯,α-及γ-衣兰油烯,香茅醇,菖蒲烯,甲基丁香油酚,榄香醇,γ-桉叶素,香榧醇等[9]。花含挥发油1.0%,其中主成分是月桂烯,对聚伞花素,α-及β-蒎烯,还含侧柏烯(thujene),樟烯,γ-松油烯,4-侧柏醇(4-thujanol),香桧烯,2-对(艹孟)烯-4-醇(p-2-men-then-4-ol),1,4桉叶素(1,4-cineole),δ-荜澄茄醇(δ-cadinol),芳樟醇,樟脑,3-癸烯-2-酮(3-decen-2-one),4-松油醇,α-松油醇,香桧醇(sabinol),1-对(艹孟)烯-3-醇(p-1-menthen-3-ol),对异丙基苯甲醛(p-isopropylbenzaldehyde),牻牛儿醇,异龙脑(isoborneol),1,4-卡达二烯(1,4-cadaladiene),α-荜澄茄油烯,百里香酚(thymol),α- (王古)(王巴)烯,α-,β-,γ-及δ-荜澄茄烯,α-金合欢烯,葎草烯,β-丁香烯,姜黄烯(curcumene),α-衣兰油烯,二氢-α-(王古)(王巴)-8-醇(dihydro-α-copaene-8-ol)[10]等。树皮含挥发油,其主要成分为β-桉叶醇[11]。树皮还含生物碱:柳叶木兰碱,木兰箭毒碱[11,13],武当木兰碱(magnospren gerine)[12,13]。

【药理作用】1.局部收敛、刺激和麻醉作用:辛夷挥发油制成的芳香水剂或乳剂,滴入兔结膜囊中,立即产生结膜血管扩张、充血、瞳孔微有扩大;滴于麻醉兔的皮下组织及肠粘膜面上,可产生一层乳白色蛋白凝固薄膜,静脉亦扩张,微血管扩张尤为显着。辛夷1:1浸剂或1:4煎剂豚鼠皮下给药,均有浸润麻醉作用;辛夷饱和溶液注射于蛙坐骨神经处,可产生阻断麻醉作用。辛夷醇浸膏(3.75g生药/kg),用于大鼠十二指肠给药。观察给药前后大鼠鼻粘膜血流量,结果给药后30分钟与给药前比较有明显差异P<0.05,60分钟时鼻粘膜血流量仍有增高趋势。

2.抑菌、消炎作用:采用体外试管法测定辛夷的MIC(mg/ml),结果金葡菌为3.13-6.25(水浸膏),6.25-12.5(醇浸臂),肺炎双球菌为39.5(水浸膏)、4.69(醇浸膏)、绿脓杆菌为18.75-75(水浸膏)、75-300以上(醇浸膏),福氏志贺氏菌为150(水浸膏)、300(醇浸膏),大肠杆菌为37.5-75(水浸膏)、150-300(醇浸膏)。对混合致炎液所致小鼠耳壳炎症有明显的抗炎作用,辛夷水浸膏的剂量为1g/ml,醇浸膏为0.75g/ml,与对照组比较P<0.01。

3.镇痛作用:辛夷醇浸膏6.5g/kg和水浸膏15g/kg剂量,观察对小鼠热板法镇痛的作用。结果醇浸膏用药后60-240分钟痛阈值明显增加,P<0.01,而水浸膏仅在240分钟时才有明显差异,P<0.01。

4.降压作用:辛夷的水或醇提物,肌肉注射或腹腔注射,对麻醉犬、猫、兔及不麻醉大鼠均有降压作用。肌肉注射对不麻醉犬也出现降压,lg(生药)/kg时血压降低40%以上,静脉注射可见一过性呼吸兴奋现象。辛夷对实验性肾性高血压大鼠亦有降压作用,对肾性高血压犬则效果不明显,但对原发性高血压大有明显的降压效果。降压成分在去油水溶液中转溶于乙醚之部分。在降压原理方面,与中枢神经系统似无甚关系,而是直接抑制心脏,特别是扩张血管以及神经节阻断而来。口服时降压作用不明显,可能因有效成分不易被吸收的原故。根含木兰花碱,故有降压作用。

5.对横纹肌的作用:从望春花花蕾中得到的酚性生物碱,在蛙的腹直肌及坐骨神经缝匠肌标本上呈现箭毒样作用。以蛙腹直肌标本作试验,水煎剂则有乙酰胆碱样作用。用不同提取方法在上述标本上作比较试验,证明望春花花蕾与日本产Magnolia salici-folia Maxim.的花蕾性质相同,而前者作用较强。

6.对子宫及肠道平滑肌的作用:在人鼠及兔离体子宫,犬及兔在位于宫和兔于宫瘘管等试验中,证明辛夷煎剂和流浸膏能兴奋子宫。在未明显影响血压和呼吸的剂量时,静脉注射或灌胃给药,均呈现这种作用。灌胃量在1-2.4g/kg时,20-60分钟后出现作用,可持续8-24小时。已孕子宫较未孕者更为敏感。兴奋子宫成分为溶于水及乙醇的非挥发性物质。

7.对离体肠的影响:取雄性成鹑直肠2-3cm,装入含有20ml含氧台氏液恒温浴管中,观察描记辛夷对组胺1×l0(-3)所致离体直肠痉挛性收缩的抑制作用,结果辛夷醇浸膏5×l0(-3)和水浸膏2.5×10(-3)生药g/ml,均有不同程度的抗组胺作用。

8.抗过敏作用:。

8.1.抗慢反应物质(SRS-A)的作用:辛夷油20、30、40μg/ml浓度,对SRS-A所致豚鼠离体回肠收缩的ID50为30μg/ml。辛夷油40g/ml剂量还能拮抗SRS-A对豚鼠肺条的收缩作用。

8.2.辛夷油10、20、30、40μg/ml对组胺、乙酰胆碱拮抗作用的ID50均为18μg/ml。

8.3.辛夷油60μg/ml剂量具有抗致敏豚鼠回肠过敏性收缩作用(P<0.01)。

8.4.按药理实验方法学(1985)用辛夷油200mg/kg,最后一大腹腔注射90分钟后观察对豚鼠过敏性哮喘的作用。结果具有明显的保护作用(P<0.01)。

【毒性】1.毒性:辛夷毒性较低,犬静脉注射煎剂1g/kg,兔静脉注射4.75g/kg均未见死亡。辛夷酊剂(去醇)腹腔注射大鼠的LD50为22.5g(生药)/kg,小鼠为19.9g(生药)/kg。腹腔注射后,动物最初5-10分钟走动不安,以后转趋安静,呼吸深且慢,出现耳壳及脚掌血管扩张,发绀,最后惊厥而死,如1-2h内不死者可逐渐恢复。河南产辛荑(M.Biondii)醇浸膏对小鼠灌胃的LD50为38.21±5.2g(生药)/kg,四川产辛夷(M.Sprengeri)醇浸膏为93.55g(生药)/kg。水浸膏给至最大浓度和体积未见毒性。柳叶木兰碱的急性LD50:小鼠腹腔注射为171mg/kg,静脉注射为46mg/kg。兔静脉注射的MLD约为50mg/kg。动物死亡原因主要是呼吸麻痹。

2.亚急性毒性:辛荑醇浸膏以18g(生药)/kg,水浸膏以30g、15g(生药)/kg,给予大鼠、口服,lmo后与各对照组比较,各项生化检查及病理切片均未见异常变化。

【炮制】拣净枝梗杂质,捣碎用;入药微炙,已开者劣,谢者不佳。

【性味】辛;性温

【归经】肺;胃经

【功能主治】散风寒;通鼻窍。主鼻渊;风寒感冒之头痛;鼻塞;流涕

【用法用量】内服:煎汤 ,3-10g,宜包煎;或入丸、散。外用:适量,研末搐鼻;或以其蒸馏水滴鼻。

【注意】1.

2.《本草经疏》:凡气虚人忌,头脑痛属血虚火炽者忌,齿痛属胃火者忌。

3.《本草汇言》:气虚之人,虽偶感风寒,致诸窍不通者,不宜用。

【各家论述】1.《本草纲目》:肺开窍于鼻,而阳明胃脉环鼻而上行,脑为元神之府,鼻为命门之窍;人之中气不足,清阳不升,则头为之倾,九窍为之不利。辛夷之辛温走气而入肺,能助胃中清阳上行通于天,所以能温中治头面目鼻之病。

2.《本草经疏》:辛夷,主五脏身体寒热,风头脑痛,面野,解肌,通鼻塞涕出。面肿引齿痛者,皆二经受风邪所致,足阳明主肌肉,手太阴主皮毛,风邪之中人,必自皮毛肌肉,以达于五脏,而变为寒热;又鼻为肺之窍,头为诸阳之首,三阳之脉会于头面,风客阳分则为头痛、面歪、鼻塞、涕出、面肿引齿痛,辛温能解肌散表,芳香能上窜头目,逐阳分之风邪,则诸证自愈矣。眩冒及身几几如在车船之上者,风主动摇之象故也,风邪散,中气温,则九窍通矣。大风之中人,则毛发脱落,风湿之浸淫,则肠胃生虫,散风行湿,则须发生而虫自去矣。

3.《本草新编》:辛夷,通窍而上走于脑舍,(治)鼻塞鼻渊之症,无他用,存之以备用可耳。且辛散之物多用,则真气有伤,可暂用而不可久用也。

4.《本经续疏》:无五脏身体寒热,而风头脑痛者,是阳淫极上不得阴交而化风,非辛夷所可治也。五脏身体寒热,而不风头脑痛者,是邪连中外,不随阳气而透达,亦非辛夷所可治也。惟风头脑痛之属五脏身体寒热者,乃可以辛夷治。

5.《神农本草经》:主五脏身体寒热风,头脑痛。

6.《名医别录》:温中解肌,利九窍,通鼻塞、涕出,治面肿引齿痛,眩冒、身几几如在车船之上者。生须发,去白虫。

7.《药性论》:能治面生疱。面脂用,主光华。

8.《日华子本草》:通关脉,明目。治头痛、憎寒、体噤、瘙痒

9.《滇南本草》:治脑漏鼻渊,祛风,新瓦焙为末。治面寒痛,胃气痛,热酒服。

10.《本草纲目》:鼻渊、鼻窒、鼻疮及痘后鼻疮,并用研末,入麝香少许,葱白蘸入数次。

11.《玉楸药解》:泄肺降逆利气破壅。

12.《江西中药》:外用能促进子宫收缩,具催生作用。

【摘录】《中华本草》

中药拼音索引:x
打赏中医宝典

相关记载

中药功效分类
中药功效分类

辛夷 知识

中药功效分类

相关中药

中药功效分类

中药主治

相关方剂

拼音:X 相关书籍